CF-bladets framtid: utveckling och digitalisering

Andreas Jarblad

13 december 2018

Det händer en hel del med CF-bladet just nu. Styrelsen för Riksförbundet Cystisk Fibros har tagit beslut om att CF-bladet i fortsättningen ska publiceras som en nättidning, samtidigt som en papperstidning ska komma ut en gång om året tillsammans med redovisningen av förbundets verksamhetsår. De här planerna har funnits under en lång tid och ska nu förverkligas. Anledningarna till förändringen är flera och har bland annat att göra med förbundets övergripande kommunikationsstrategi.

Cystisk fibros och PCD är för de flesta i vårt samhälle relativt okända sjukdomar, och få känner till hur det är att leva med dessa diagnoser, trots att de påverkar både vardagen och hälsan på ett mer omfattande sätt än de flesta utomstående kan föreställa sig. Samtidigt går forskningsfronten raskt framåt och många nya och intressanta mediciner förväntas utvecklas under de närmaste åren. Det är i det här sammanhanget man ska förstå förbundets kommunikationsstrategiska mål. Man kan säga att RfCF arbetar för att uppnå fem olika saker: goda livsvillkor för de med CF eller PCD, ökad kunskap om sjukdomarna, bra behandling och stöd, bättre forskning samt ökad samverkan med andra organisationer för att uppnå de fyra föregående målen. Kommunikation är en viktig nyckel i allt detta arbete. Om andra människor inte vet hur det är att leva med CF och PCD blir våra fem verksamhetmål svåra att uppfylla. Framför allt behöver medvetenheten öka i samhället i stort men också inom vården, bland politiker och på myndigheter. På ett förbund, som RfCF, med begränsade resurser är CF-bladet vår viktigaste plattform för kommunikation. Men CF-bladet har inte nått särskilt många fler än våra medlemmar, och därmed missar vi chansen att sprida vårt budskap bredare än så. Dessutom har våra undersökningar visat att det är få bland förbundets unga medlemmar som läser tidningen. Förhoppningen är att en satsning på en stark digital plattform i form av en nättidning ska möjliggöra betydligt större genomslag för våra artiklar och kommunikation. Dessutom möjliggör det att omprioritera resurser och skapa ännu bättre redaktionellt innehåll i tidningen, som gör den ytterligare värd att läsas och delas av många fler än idag. Flera spännande projekt är på gång som vi tror kommer att generera bra kvalitetsinnehåll till tidningen, och som möjliggörs av detta teknikskifte.

I samband med planerna på digitaliseringen av tidningen har en omfattande enkät gjorts bland RfCFs medlemmar (de som uppgett sin e-postadress). Syftet med enkäten var att få en djupare kunskap om vilket slags information människor med CF och PCD, samt deras anhöriga, efterfrågar. Vilket slags artiklar har man uppskattat mest i CF-bladet och vad önskar man att CF-bladet ska bevaka i framtiden? Svarsfrekvensen var mycket hög och budskapet tydligt. Tidningen har fått flera hundra tips på områden och ämnen att bevaka och för det är vi förstås oändligt tacksamma. De områden som är mest efterfrågade är artiklar om aktuell forskning om CF och PCD, men även artiklar om hur andra lever med sjukdomarna. Läsarna efterfrågar såväl inspirerande reportage som artiklar som tacklar de utmaningar och ibland svåra motgångar som sjukdomen lägger på individen. En mycket stor andel läsare önskar också fler artiklar om träning; både tips på hur man ska träna med CF och PCD men också inspiration och motivation på temat. Flera efterfrågar artiklar som barn och unga kan relatera till, både i sin vardag, i relation till träning och kost, men också ifråga om sådant som rör psykiska och emotionella aspekter av livet med CF eller PCD. Dessutom vill många läsa om hur det är att bli äldre med sjukdomen. I samband med digitaliseringen efterfrågas också sådant innehåll som inte går att få med i en papperstidning såsom videoinnehåll och fler bildreportage. CF-bladet har tagit till sig alla dessa förslag, och många andra som inkommit, och ser fram emot att förverkliga dem.

Nättidningen kommer att publiceras senast i mars 2019. Dessförinnan kommer alla som prenumererat på CF-bladet att få ett kort i brevlådan med tidningens webbadress och lite annan information. I samband med digitaliseringen är det viktigt att alla uppdaterar sina medlemsuppgifter, så att RfCF har tillgång till e-postadresser. Alla läsare är varmt välkomna att höra av sig med fler förslag på vad man önskar att CF-bladet ska innehålla. Vi ser fram emot att ta stora kliv framåt i att göra tidningen ännu mer intressant, välskriven och relevant för våra medlemmar, och samtidigt möjliggöra för oss med CF och PCD att göra våra röster hörda ännu bättre där ute i samhället.

Andreas Jarblad